Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

 

 1. Definicje


  1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie - OWSiD

  2. Dostawca, Sprzedawca – EFMETAL Sp. z o.o.

  3. Dostawa na zlecenie – dostawa towaru, który nie występuje w stałej ofercie EFMETAL Sp. z o.o. tzw. ofercie magazynowej, który to towar Dostawca musi pozyskać jedynie dla realizacji konkretnego zamówienia określonego w specyfikacji przez Nabywcę.

  4. Nabywca, Kupujący – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę
   o sprzedaż towarów i/lub usług znajdujących się w ofercie EFMETAL Sp. z o.o.


 1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw


  1. OWSiD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę Dostawcy i obowiązują przez cały okres trwania współpracy handlowej. Nabywca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.

  2. Niniejsze OWSiD mają zastosowanie do realizowanych przez Dostawcę dostaw towarów i produktów, dostaw towarów i produktów na zlecenie oraz do usług świadczonych przez Dostawcę w zakresie konsultingu technicznego „od projektu do jego realizacji”.

  3. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia Dostawcy o jego przyjęciu. Zaleca się skorzystanie z formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://efmetal.com.pl/zamowienie.doc. Jest on również dostarczany wraz z ofertą.

  4. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.

  5. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności potwierdzenia przez Dostawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.

  6. Obowiązujące u Nabywcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Dostawcę.

  7. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSiD, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części.


 1. Informacje o produkcie


  1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące wyrobów, towarów, usług, przeliczników, rozmiarów i jakości, wynikające z właściwych norm
   i zawarte w katalogach, prospektach, na stronie internetowej
   https://efmetal.com.pl i innych materiałach reklamowych przedstawianych przez Dostawcę są danymi informacyjnymi
   i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

  2. Nabywca jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru, Dostawca zaś powinien, jeżeli to zawarto w zamówieniu lub umowie, przedstawić atest potwierdzający zgodność zamówienia z realizowaną dostawą. Nabywca może również skorzystać z doradztwa technicznego, które EFMETAL Sp. z o.o. realizuje w ramach świadczonych usług.


 1. Ceny


  1. Ceny na produkty Dostawcy obowiązują loco wskazany magazyn EFMETAL Sp. z o.o. i nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Nabywcy oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Nabywcę, jeśli nie uzgodniono inaczej.

  2. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ofertę standardową lub ofertę indywidualną, jeśli została uzgodniona.

  3. Ceny dotyczące ogólnej oferty towarów i usług Dostawcy mają charakter niezobowiązujący i mogą ulegać zmianom, o czym Dostawca informuje z chwilą dokonania zmian, jeśli w ofercie nie zaznaczono inaczej.


 1. Ilość i tolerancje wymiarowe


  1. Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia wynikający z tolerancji pomiaru:

   1. długości: +0,5%, jednak nie więcej niż +20 metrów, -0,0%

   2. wagi: zamówienia lin w jednostkach masy będą przeliczane wg norm PN EN, DIN lub innych na równoważne im wartości wyrażone
    w metrach, a następnie zaokrąglane do 10 metrów w górę. Reklamacje ilościowe wag netto wyrobu będą rozpatrywane
    z pominięciem powyższego aspektu. Wszelkie informacje dotyczące wag występujące w dokumentacji handlowej mają charakter informacyjny, za wyjątkiem dokumentów przewozowych.

   3. liczności: +0,0%; -0,0%

 1. Jakość

  1. Niezależnie od wymogów polskiego prawa, Dostawca dołoży wszelkich starań, aby sprzedawane wyroby, produkty i usługi odznaczały się wysoką jakością.

  2. Nabywca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.

  3. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu lub umowie. Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru, nie weryfikuje natomiast informacji w nich zawartych, które są od niego niezależne.


 1. Dostawa, termin dostawy


  1. Termin dostawy wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia, dla towarów dostępnych bezpośrednio z magazynu. EFMETAL Sp. z o.o. jest związany terminem dostawy tylko wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie.

  2. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe.

  3. Nabywca zobowiązany jest do przejęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Dostawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Nabywca może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.

  4. Nabywca może zlecić transport ogólnie dostępną siecią spedycyjną, o czym powinien uprzedzić Dostawcę. Nabywcy prawo to nie przysługuje w przypadku pobrania za towar – prawo wyboru przewoźnika przechodzi na Dostawcę.

  5. Nabywca ma obowiązek natychmiastowego zbadania przesyłki po jej dostarczeniu przez przewoźnika. W razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

  6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówieniem. 1. Realizacja dostawy i przejście ryzyka


Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Nabywcę w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru, przedstawicielowi Nabywcy w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Nabywcy dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet.


 1. Odpowiedzialność za wady


  1. Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.

  2. Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem Dowód Dostawy Wz dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Dostawcę w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

  3. Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 7 dni roboczych po otrzymaniu towaru lub usługi. Dla zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym.

  4. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania towaru – Dowodu Dostawy Wz.

  5. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 9.3, Dostawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, tj. w ciągu 14 dni, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia. Nabywca, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.

  6. Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości towaru reklamowanego.

  7. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Nabywcy do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

  8. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Nabywca odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.

  9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po 90 dni licząc od dnia, kiedy towar został wydany Nabywcy.

  10. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Nabywcy do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

  11. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.


 1. Zwrot towarów


Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Nabywcę i uznane przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Nabywcy oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. 1. Odszkodowanie


  1. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Nabywcy dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Nabywcę.

  2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez Dostawcę wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Nabywcę tychże instrukcji lub niespełnienia przez Nabywcę określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

  3. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień, zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnych. Z tego względu Nabywca zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.

  4. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

  5. Dostawca nie może odpowiadać za koszty pośrednie reklamacji, w szczególności gdy wynikają one z umów, w których EFMETAL Sp. z o.o. nie jest stroną.


 1. Warunki płatności


  1. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

  2. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w wysokości określonej przepisami prawa, poczynając od dnia, po którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

  3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Nabywcy lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

  4. W wypadku zamówienia towaru, a następnie odstąpienia od jego zakupu, Dostawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

  5. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości 100% zamówionego towaru. 1. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu


Stosunki prawne z Nabywcą reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań finansowych jest Włocławek. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Dostawcy.


 1. Inne ustalenia


  1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, wszystkie opakowania są opakowaniami zwrotnymi.

  2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. W takim przypadku zapisy nieważne zastępowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.

  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).


Efmetal jest firmą zajmującą się konfekcją i dystrybucją lin stalowych, produkcją zawiesi linowych oraz akcesorii do zawiesi linowych, takich jak złączki, haki, szekle. Efmetal sp. z o.o. zajmuje się także produkcją zawiesi pasowych i zawiesi łańcuchowych. Głównymi produktami pozostają: zawiesia linowe, liny stalowe (konfekcja)

 

...

 

Copyright ® 2008 EFMETAL Sp. z o.o.
Admin